Scroll to top
 • Biuro
 • ptg@ptg.info.pl
 • 7:00 - 16:00

Fundusze UE

Konfederacja Lewiatan, jedna z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej, opublikowała na swojej stronie obszerny 73 stronicowy zbiór wyjaśnień. Wyjaśnienia dotyczą przepisów, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r., przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zbiór definiuje szczegóły rozwiązań wspierających realizowanie programów wsparcia w związku z COVID- 19.

Wnioskodawcy i beneficjenci wnioskujący o wsparcie z funduszy europejskich są objęci nowymi rozwiązaniami prawnymi. Mają one niwelować negatywne skutki pandemii, pozwalać na wdrażanie nowych programów operacyjnych i uelastyczniać procedury, aby pomyślnie zakończyć realizację zaplanowanych inwestycji i działań.

W wyjaśnieniu znajdziemy odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

 • Czym jest „Skutek wystąpienia COVID-19” oraz „negatywny wpływ wystąpienia COVID-19”?
 • Czy zawieszenie lub częściowe zawieszenie wytycznych może dotyczyć tylko projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19?
 • Jak korygować wydatki w przypadku, gdy nieprawidłowość indywidualna jest bezpośrednim skutkiem wystąpienia CIVID-19?
 • Jak kwalifikować wydatki poniesione w ramach projektów EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w Polsce?
 • Czy można wprowadzić zmiany, związane z wydłużeniem terminów dla poszczególnych czynności, w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursów trwających w dniu wejścia w życie specustawy funduszowej?
 • Co w sytuacji zamiaru rozwiązania umowy o dofinansowanie?
 • Czy na skutek art. 13 ust. 1 pkt 2 specustawy funduszowej terminy wszystkich projektów są „automatycznie” wydłużane, nawet jeśli ich realizacja nie jest w tym momencie zagrożona (np. zaplanowane są na lata 2021-2022)?
 • Jak będzie przeprowadzany wybór projektów do dofinansowania w okresie pandemii COVID-19 w kontekście regulacji specustawy funduszowej?
 • Jakie szczególne rozwiązania wprowadza specustawa funduszowa w procedurze odwoławczej?
 • Jakie szczególne rozwiązania wprowadza specustawa funduszowa w postępowania administracyjnych w ramach programów operacyjnych?
 • Czy umowa o dofinansowanie projektu, podpisana podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym poprzez ePUAP, będzie skuteczna?
 • Wyjaśnienia związane ze stosowaniem specustawy funduszowej – jak rozliczyć koszty zaangażowania personelu projektu UE, sfinansowane ze środków krajowych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o przeciwdziałaniu COVID-19?

Tarcza antykryzysowa 3.0 – co nowego?

Poza rozwiązaniami związanymi z funduszami europejskimi funkcjonujemy już w okresie po wprowadzeniu tarczy antykryzysowej 3.0, która rozszerza pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

 • Świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarcza – dotyczy to świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, przy czym obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia.
 • W poprzednim projekcie 2.0 była mowa o terminie 1 lutego.
 • Zwolnienia ze składek za kwiecień i maj – ze zwolnienia mogą skorzystać pozarolnicze, jednoosobowe działalności gospodarcze „jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekraczał kwotę 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru”.

Kolejną grupą, która może wnioskować o całościowe lub 50% zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj jest grupa przedsiębiorców, która zgłosiła do ubezpieczenia wyłącznie pracowników młodocianych.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyszłość

Tarcze od 1.0 do 3.0 miały na celu ochronę miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom w ich utrzymaniu. Planowana tarcza w wersji 4.0 będzie dawała większą swobodę pracodawcom, którą obecnie definiuje Kodeks Prawa Pracy.

Założenie 1 – zaległe urlopy

Tarcza będzie dawała prawo pracodawcom do wysłania pracownika na przymusowy urlop ze wskazaniem terminu, natomiast ważne jest to, że mowa tu o ZALEGŁYM urlopie niewykorzystanym w roku ubiegłym. Drugim rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie możliwości wybrania zaległego urlopu. Propozycje tych działań mają na celu zmniejszenie ryzyka kumulacji urlopów pod koniec roku.

Założenie 2 – odprawy i odszkodowania pracownicze

Nowe przepisy zakładają zmniejszenie wysokości wypłacanych odpraw z tytułu ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług z poziomu piętnastokrotnego do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania umowy.

Założenie 3 – praca zdalna

Propozycja zakłada, że pracodawca będzie miał prawo zlecenia pracy zdalnej pracownikowi, a pracownik będzie miał obowiązek zastosować się do nakazu. Rozszerza ona formy prawne nałożenia nakazu z pisemnej na każdą – pisemną, ustną, telefoniczną lub e-mailową.

Założenie 4 – rozwiązanie umowy w systemie on-line

Po wstępnej modyfikacji założeń tarczy 4.0 został z niej usunięty zapis o możliwości rozwiązania umowy o pracę drogą elektroniczną.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy są informowani na bieżąco jak radzić sobie z prawnymi zmianami, które są wprowadzane przez rząd. Wszystkie te zmiany na bieżąco publikuje portal www.gov.pl

Autorzy:
Magdalena Pawłowska
Daria Kusztelak


Źródła: portal gov.pl oraz Money.pl

Related posts