Scroll to top
 • Biuro
 • ptg@ptg.info.pl
 • 7:00 - 16:00

Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 17/2020 z dnia 2.09.2020 r. Zarząd Polskiej Techniki Górniczej S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 września 2020 r. (tj. piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polskiej Techniki Górniczej S.A.
  za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki Polskiej Techniki Górniczej S.A.
  za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KBR Księga Sp. z o.o.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz wyników i oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawach:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KBR Księga Sp. z o.o.,
  c) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz wyników z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.


  Materiały do pobrania

Related posts