Scroll to top
 • Biuro
 • ptg@ptg.info.pl
 • 7:00 - 16:00

Działając imieniem Polska Technika Górnicza Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka), 
przy al. Korfantego 51/46,  40-160 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr 0000008533, posiadającą nr  NIP: 6342412602, REGON: 277499654, kapitał zakładowy 600 000 zł, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), wzywamy akcjonariuszy spółki Polska Technika Górnicza S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

            Dokumenty akcji należy składać, w siedzibie Spółki w Katowicach, pod adresem 
al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 
8:00 – 16:00. 

            Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ww. ustawą:

 • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa 
  z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
 • po dniu 1 marca 2021r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana 
  do rejestru akcjonariuszy;
 • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania 
  przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026 r.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki Polska Technika Górnicza S.A.

Related posts