Scroll to top
 • Biuro
 • ptg@ptg.info.pl
 • 7:00 - 16:00

Działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. oraz Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 23.02.2022 r. Zarząd EXPO Katowice S.A. zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy al. Korfantego 51/46, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2021
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki EXPO Katowice S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz wyników i oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
 11. Podjęcie Uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzaną przez KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.,
 • pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
 1. Sprawy różne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie posiedzenia.
Pliki do pobrania

Related posts