Scroll to top
  • Biuro
  • expo@ptg.info.pl
  • +48 537 820 720

Konkurs wystawcy

Services

Konkurs dla wystawców

INNOWACYJNY PRODUKT & TECHNOLOGIE KATOWICE 2019

Konkurs został objęty patronatem:

Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Politechniki Śląskiej z Gliwic
Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa

Kategorie Konkursowe

1.  INNOWACYJNE MASZYNY i URZĄDZENIA
2.  INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
3.  INNOWACJE w NAPĘDACH I STEROWANIU
4.  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

Warunki Uczestnictwa

1. Wystawca Targów, który jest Producentem lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy, zgłasza produkt na przygotowanym przez Organizatora formularzu zgłoszeniowym.

2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w następujący sposób:
a) podać kategorię, w której będzie zgłoszony oceniany produkt;
b) podać zwięzły opis produktu z oznaczeniem kategorii (plik WORD, objętość 500 znaków ze spacjami, zdjęcie oraz logo);
c) podać: dane techniczne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności;
d) podpisać formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu

3.Należy dołączyć niezbędne informacje na płytach CD lub DVD o pojemności do 200 MB. Płyty CD lub DVD należy opisać nazwą zgłaszającego.

4. Należy złożyć dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu; deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

5. Należy złożyć (przesłać lub dostarczyć) 11 (jedenaście) egzemplarzy powyższych kompletów dokumentów (§3 ust. 2 – 4) na adres Organizatora: Polska Technika Górnicza S.A., al. Korfantego 51/46, 40-160 Katowice.

6.Udział w Konkursie jest płatny, zgodnie z załączonym cennikiem (Załącznik nr 2).

7.W sytuacji przesłania produktu (danych o produkcie) Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego produktu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe lub wadliwe, uczestnik zwolni z odpowiedzialności organizatora oraz pokryje ewentualne szkody, jakie poniósł organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem produktu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z produktu przez czas trwania konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na potrzeby związane z konkursem poprzez m.in. wprowadzenie produktu do pamięci komputera albo serwera organizatora.

9. Licencja obejmuje wykorzystanie produktu, w tym w szczególności: poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie produktu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie produktu.

10. Zwycięzca konkursu zezwala zmiany graficzne, nieingerujące w merytoryczną treść produktu, pozwalające na prezentację produktu na stronie internetowej.

11. Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych oraz wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolna techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronach internetowych Organizatorów oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i inne, przez okres nie krótszy niż okres 1 (jednego) roku od dnia, w którym ustalono i utrwalono jego wizerunek.


12. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku odbioru nagrody, organy reprezentujące Uczestnika i/lub osoby przez nie upoważnione do odbioru udzieliły Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono ich wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na stronach internetowych Organizatorów, oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, przez okres nie krótszy niż okres 1 (jednego) roku od dnia, w którym ustalono i utrwalono jego wizerunek. Na żądanie Organizatorów Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania w formie pisemnej ww. zgód.

Nagrody

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za każde pierwsze miejsce w danej kategorii. Nagrodą jest Umowa Zgłoszenia Udziału na Targi KATOWICE 2021 Złotego Wystawcy, która uprawnia do skorzystania z 10%-owej PROMOCJI na zakupioną powierzchnię wystawienniczą do max 200 m2 na Targi KATOWICE 2021. Zakup powierzchni większej niż 200 m2 spowoduje, że nadwyżka (powyżej 200 m2) będzie liczona zgodnie z cennikiem, wynikającym z Umowy Zgłoszenia Udziału na Targi Katowice 2021.
2. Wartość wszystkich nagród wynosi około 
100 000,00 zł (sto tysięcy zł).
3. Przyznana nagroda nie uprawnia do wypłaty gotówki, wynikającej z różnicy ceny zakupionej powierzchni i przyznanej promocji, jak również nie uprawnia do wypłaty 10% ceny hipotetycznie wskazanej powierzchni, ani do przekazania nagrody innemu podmiotowi.

Language